Zmiany w amortyzacji od 2018r.

Co można zmienić w amortyzacji od początku 2018 r.?
Od początku roku podatkowego podatnicy mają prawo wprowadzenia zmian w amortyzacji środków trwałych w zakresie obniżenia bądź podwyższenia stawek amortyzacyjnych, a także zmiany częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej a następnie jej podwyższenie

Podstawowy sposób amortyzacji środków trwałych polega na stosowaniu metody liniowej z wykorzystaniem stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustaw o podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2018 r., w celu dostosowania przedmiotowego Wykazu do zmian wynikających z wchodzącej w życie (dla celów podatkowych i bilansowych) KŚT 2016, Wykaz ten został znowelizowany.

Określone w Wykazie stawki mogą być jednak przez podatników, podczas amortyzacji środka trwałego, zmieniane. Zmiany te mogą polegać na ich obniżaniu oraz ponownym podwyższaniu do poziomu generalnie nieprzekraczającego stawek z Wykazu.

Jak wynika z art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22i ust. 5 ustawy o PDOF), podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Należy wskazać, że prawo do obniżenia stawki amortyzacyjnej jest realizowane wyłącznie w oparciu o decyzję podatnika. Nie jest przy tym wymagane spełnienie żadnych warunków ani uzasadnienie podjęcia takiej decyzji.

Tak więc można stwierdzić, że decyzja o obniżeniu stawki amortyzacyjnej jest w pełni autonomicznym wyborem podatnika. Może ona dotyczyć wszystkich środków trwałych, wybranej grupy czy poszczególnych obiektów.

Całkowita dowolność została pozostawiona podatnikowi również w odniesieniu do wysokości wprowadzanej obniżki. Organy podatkowe dopuszczają obniżenie stawki amortyzacyjnej nawet do poziomu odpowiadającego 0% stawce amortyzacyjnej (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.323.2016.1.AT).

Tak obniżoną stawkę amortyzacyjną podatnik może w późniejszym okresie przywrócić do stawki pierwotnej. Powrotne podwyższenie stawki (uprzednio obniżonej) może nastąpić od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Stawka amortyzacyjna stosowana po takim podwyższeniu, co do zasady, nie powinna przekraczać stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.

Podwyższenie stawki amortyzacyjnej maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu

W myśl art. 16i ust. 4 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 22i ust. 4 ustawy o PDOF, podatnicy mogą dokonać podwyższenia stawek wynikających z Wykazu w odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0 (dla poszczególnych środków trwałych należy stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, przyjętą z Wykazu).

Możliwość taka dotyczy środków trwałych, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

W takim przypadku podwyższenia stawek dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Również rezygnacji ze stosowania podwyższonych stawek można dokonać od początku kolejnego roku podatkowego.

Inne podwyższenia i obniżenia stawek dokonywane w związku z wystąpieniem przesłanek uzasadniających takie zmiany

Podatnicy mogą również podwyższać stawki amortyzacyjne dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych i złych oraz dla maszyn, urządzeń i środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Jednak w tych przypadkach stawki amortyzacyjne podlegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany. Również w takim przypadku może to być pierwszy miesiąc nowego roku podatkowego.

Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Z początkiem nowego roku podatkowego podatnicy mogą zmienić częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dzięki takim zmianom, wynikającym wyłącznie z decyzji podatnika, w jednym roku podatkowym możliwe jest naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej danego środka trwałego co miesiąc, a w innym roku podatkowym np. co kwartał lub jednorazowo na koniec roku. Takie prawo wyboru, nieograniczone żadnymi dodatkowymi warunkami, wynika z art. 16h ust. 4ustawy o PDOP oraz odpowiednio z art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF.

Weryfikacja i zmiana stawek amortyzacyjnych stosowanych dla celów bilansowych

Nieco inne zasady obowiązują dla celów amortyzacji bilansowej. I tak, w myśl art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości, poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Taką okresową weryfikację przeprowadza się najczęściej na koniec roku obrotowego przy okazji prac bilansowych. Jeżeli w jej wyniku jednostka uzna np., że amortyzacja środka trwałego zbliża się do końca, a jego stan techniczny wskazuje na możliwość jego wieloletniej eksploatacji, to zasadnym jest taka zmiana (obniżenie stawki amortyzacyjnej), aby przybliżyć okres ekonomicznej użyteczności do okresu amortyzacji. Jak jednoznacznie wskazano w ww. przepisie, zmiany wysokości stawki amortyzacyjnej w każdym przypadku (obniżenie czy podwyższenie) dokonuje się od początku następnego roku obrotowego.

 Źródło: Gofin.pl
Posted in Aktualności, Porady and tagged , , , , , , , , , , , , .