Szansa na dłuższy okres opłacania preferencyjnych składek ZUS

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z dnia 1 września 2017 r.), który wydłuża o rok (z 2 do 3 lat), czyli do 36 miesięcy okres opłacania „ulgowych” składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Tak wynika z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

Pewna grupa przedsiębiorców (spełniających określone warunki) może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej, niż wskazana wyżej, podstawy wymiaru. Dotyczy to osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Tacy przedsiębiorcy – w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej – mogą opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. od kwoty nie niższej niż 600 zł).

Część przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie preferencyjnego okresu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub czyni to w roku następnym. Jak wynika z badań i danych statystycznych, trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy. Dlatego też proponuje się wydłużenie o rok okresu opłacania przez przedsiębiorców tzw. „ulgowych” składek ZUS. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawy nowelizującej). Jak wynika z informacji z dnia 5 września 2017 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), projekt ustawy nowelizującej skierowano do konsultacji społecznych.

Zaproponowano w nim, aby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wynosiła 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, natomiast w okresie od 25 do 36 miesiąca kalendarzowego – 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia. To spowoduje, że dopiero po okresie 3 lat przedsiębiorcy będą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Z ustawy nowelizującej wynika też, że osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem wejścia jej w życie, będą opłacały składki na ubezpieczenia społeczne na dotychczasowych zasadach.

Jak wyjaśnił resort pracy (w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej):

„(…) Proponowane rozwiązanie wpłynie na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększy wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw. (…)

Należy wskazać, że obecnie funkcjonujące rozwiązanie art. 18a (ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przyp. red.) ma charakter wyjątkowy i jest skierowane do osób podejmujących działalność po raz pierwszy lub po długiej przerwie. Ideą przedmiotowej regulacji było wprowadzenie ułatwień w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej mających na celu rozwinięcie tej działalności poprzez ograniczenie kosztów jej prowadzenia i ograniczenie w ten sposób ryzyka związanego z wchodzeniem na rynek i rozwijaniem firmy. (…)”

Proponuje się, aby ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Gofin
Posted in Aktualności and tagged , , , , , , , .