Rozliczenia bezgotówkowe przedsiębiorców w grudniu 2016

Przedsiębiorcy, którzy dokonują lub przyjmują płatności związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, muszą je realizować za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, jeżeli:

  • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca (czyli transakcja jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami) oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Kwotę 15.000 euro przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Średni kurs euro z dnia 30 listopada 2016 r. wyniósł 4,4384 zł (tabela NBP nr 231/A/NBP/2016).

Tym samym w przypadku transakcji realizowanych w grudniu 2016 r. równowartość 15.000 euro wynosi 66.576 zł.

Żródło: Redakcja Gazety Podatkowej

Posted in Aktualności, Porady and tagged , , , , , , .