Przechowywanie faktur w formie elektronicznej?

Dopuszczalne jest skanowanie papierowych faktur i ich przechowywanie oraz udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 lipca 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.286.2016.2.MJ)

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i stwierdził, że:

„(…) obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, jednakże sposób ten – jak wymaga ustawodawca – ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (podkreśl. red. Gofin.pl). Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W przypadku przechowywania faktur poza terytorium kraju, podatnik jest obowiązany, za pomocą środków elektronicznych, zapewnić dostęp on-line do tych faktur. (…)”

Organ podatkowy zastrzegł jednak, że weryfikacja prawidłowości stosowanego przez spółkę systemu przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz wypełnienia warunków zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych wymaga wiedzy specjalistycznej. Ostatecznej weryfikacji może dokonać wyłącznie właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej lub skarbowej.

Żródło: Gofin.pl

Posted in Aktualności, Porady and tagged , , , , , .