Odpis aktualizacyjny – by trudne wierzytelności były łatwiejsze

„Dla celów podatkowych odpisy aktualizujące wartość należności uznaje się za koszty pośrednie. Zaliczenie odpisów do kosztów może nastąpić nie wcześniej niż z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek ustawowych. Jeżeli więc w danym roku podatkowym należność odpisano do kosztów w ewidencji rachunkowej, a nie spełniono jeszcze warunku uprawdopodobnienia nieściągalności zgodnie z wymogami ustawy podatkowej, wierzytelność powinna „poczekać” na odpisanie jej w koszty podatkowe. Z kolei utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych po dacie uprawdopodobnienia nieściągalności nie niweczy możliwości ujęcia takiego odpisu w rachunku podatkowym, lecz jedynie odsuwa tę czynność w czasie.”

Źródło: Gazaeta Podatkowa nr 40 z 19.05.2016 http://www.gazetapodatkowa.pl/odpis-aktualizujacy-tymczasowe-rozwiazanie-dla-trudnych-2016-40,artykul,153937.html

Posted in Aktualności.